feedback

alertă

Din cauza volumului mare de colete, livrarea comenzilor provenite din Asia poate suferi întârzieri.

Live

Termeni și condiții generale FAN Transportation SRL

CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POȘTALE

”FAN TRANSPORTATION” SRL (în continuare – FAN Courier), oferă și prestează servicii de curierat rapid, în regim ”door-to-door”, având ca obiect trimiteri (plicuri și colete) interne și internaționale (va urma), în următoarele condiții: FAN Courier acceptă doar trimiteri poștale ambalate și etichetate în mod corespunzător de către expeditor, conform bunului ce face obiectul trimiterii poștale, cu un înveliş exterior opac – care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare, telefon) şi opțional ale expeditorului, mai puțin în cazul serviciului contra ramburs, în cazul căruia și datele expeditorului sunt obligatorii.

FAN Courier acceptă doar trimiteri ambalate și etichetate în mod corespunzător de către expeditor, conform bunului ce face obiectul trimiterii, cu un înveliș opac – care să nu permită vizualizarea conținutului și care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (Nume și Prenume în cazul persoanelor fizice și denumirea companiei în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare, telefon) și ale expeditorului, precum și descrierea detaliată a conținutului acesteia.

Prin predarea trimiterilor către curierul FAN Courier, expeditorul este de-acord cu Termenii și Condițiile Generale ”FAN TRANSPORTATION” SRL, inclusiv a ofertei comerciale ”FAN TRANSPORTATION” SRL, indiferent dacă semnează sau nu documentul de transport (AWB).

Expeditorul răspunde de corectitudinea datelor înscrise pe trimitere, cât și de ambalarea corespunzătoare și etichetarea acesteia.

CONDIȚII DE ACCEPTARE A COLETELOR

Condiții de dimensiuni și greutate:

Plicuri Colete
 • 210mm X 297mm (format A4)
 • maxim 1kg
 • 60cm X 50cm X 30cm
 • maxim 30kg

Condiții de ambalare:

Pentru a fi acceptate în rețeaua de expediții FAN Courier, plicurile și coletele trebuie să îndeplinească condițiile stipulate în Ghidul de ambalare, prezentat pe pagina web www.fancourier.md, printre care următoarele condiții de ambalare fiind importante:

 • să fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact și opac, care să nu permită vizualizarea conținutului și care să corespundă greutății, formei și naturii conținutului, precum și modului și duratei transportului;
 • ambalajul trebuie să protejeze conținutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări succesive, putând fi, după caz, din cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate;
 • să respecte indicațiile de ambalare prezentate mai-jos (sau cele particulare precizate în contractul prestări servicii), și anume:
Categorie produs Tip produs Ambalaj corespunzator
Mărfuri casante Sticlărie Ambalaj din lemn umplut cu polistiren sau alt material protector
Parbrize/ Geamuri Ambalaj de lemn umplut cu polistiren sau alt material protector
Băuturi/ Lichide îmbuteliate în sticlă Ambalaj special compartimentat din lemn, umplut cu polistiren sau alt material protector
Tablouri/ Gravuri Ambalaj de lemn umplut cu polistiren sau alt material protector
Mărfuri fragile Piese Auto Ambalaj de carton presat, umplut cu polistiren sau alt material protector
Echipament electro-casnic Ambalaj de carton presat, umplut cu polistiren sau alt material protector
Dischete/ Benzi/ CD-uri Ambalaj de carton sau plastic
Tablouri/ Gravuri Ambalaj de carton presat umplut cu polistiren si sigilat cu folie protectoare

Trimiterile care conțin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură folie cu bule, polisteren antișoc sau alt material care atenuează șocul mecanic și să aibă aplicată inscripția ”FRAGIL”. FAN Courier se obligă să recunoască și să respecte inscripțiile/etichetele aplicate de expeditor și să acorde o atenție specială în manipularea și depozitarea trimiterilor în cauză.

Toate trimiterile se depun sigilate.

FAN Courier nu răspunde pentru eventualele pierderi totale sau parțiale, deteriorări, pagube pricinuite persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare de către expeditor.

Expedițiile nu trebuie să conțină:

 • bunuri care, prin natura lor sau prin modul în care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
 • ambalaje ce prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;
 • bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie și numai pe o porțiune de parcurs: arme, muniții, droguri, material exploziv/ toxic/ inflamabil;
 • bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de artă, antichități, aur, argint, pietre prețioase, produse perisabile, animale vii, etc.

FAN Courier refuză preluarea plicurilor și coletelor ce conțin bunurile descrise anterior, precum și plicurilor și coletelor care nu respectă condițiile de ambalare ”FAN TRANSPORTATION” SRL.

De la condițiile expuse, respectiv limite maxime acceptate, se poate deroga doar prin intermediul unor contracte comerciale încheiate, în formă scrisă, între expeditor/integrator și FAN Courier sau între destinatar și FAN Courier, în baza unor oferte individuale negociate (suplimentar ofertei publice).

”FAN TRANSPORTATION” SRL furnizează serviciul Ramburs, a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei FAN Courier, a contravalorii bunului care face obiectul expediției înregistrate interne. Preluarea acestor expediții se face numai în condițiile în care expditorul a indicat în mod corect și complet toate datele sale de identificare, precum și dacă expeditorul are încheiat un contract comercial cu FAN Courier.

Achitarea sumelor de bani către expeditor în cazul serviciului Ramburs având ca obiect trimiteri interne se face exclusiv în Cont Colector (bancar), fără a fi impusă limită de Ramburs.

Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor interne către expeditor (sumele colectate de la destinatar) este între 24-48 ore (calculate pentru zilele lucrătoare) din momentul livrării.

Clientul expeditor poate obține Confirmarea de livrare a plicului/ coletului prin accesarea Cabinetului personal din platforma Courier Manager.

Predarea trimiterii se face la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea ori la punctul de contact deservit de FAN Courier, personal de către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunțe sosirea trimiterii ori la un sistem automat de livrare.

Preluarea trimiterii se realizează prin curierii FAN Courier:

 • la zi – adresa indicată de expeditor;
 • va urma – de la punctele de acces (oficiile) FAN Courier.

În momentul preluării trimiterilor, acestea se vor cântări, măsura și greutatea ce se vor lua în calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizică și cea volumetrică.

Formula de calcul pentru greutatea volumetrică este lungime x lățime x înălțime (în cm)/6000.

În depozitul FAN Courier vor fi sortate/cântărite de banda de cartare, iar diferențele constatate vor putea fi refacturate, în conformitate cu clauzele contractuale.

Fiecare punct de acces și contact deservit de FAN Courier, precum și personalul furnizorului care colectează trimiteri de la adresa expeditorului deține instrumente de măsură corespunzătoare (cântar omologat și certificat metrologic).

FAN Courier nu va utiliza pe întreaga perioadă în care se află în posesia/detenția expediției, metode de manipulare a expedițiilor care, prin activitatea angajaților săi sau a factorilor externi pot altera, deteriora expediția ori conținutul acesteia.

De asemenea, FAN Courier nu prestează servicii de deschidere a expediției la livrare, nu va deschide expediția depusă închisă și nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricărei persoane de a lua cunoștință de conținutul expediției.

FAN Courier oferă 2 (două) încercări de livrare și va returna expediția la adresa clientului expeditor cu aplicarea unui tarif egal cu cel serviciului de tur, conform tarifelor indicate în oferta comercială, într- un termen care nu va depăși termenul de livrare al respectivei expediții, dacă aceasta nu a putut fi predată destinatarului din următoarele motive:

 • adresa destinatarului nu există sau la acea adresă nu există nici o construcție unde expediția să poată fi predată ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterii poștale;
 • destinatarul/persoana autorizată să primească expediția nu a fost găsită la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
 • destinatarul sau persoana autorizată a refuzat să preia expediția, după caz, primirea expediției, prin confirmare în scris, conform prevederilor legale a primirii trimiterii poștale, în cazul serviciului confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului Ramburs.

În cazul în care clientul expeditor refuză premirea returului, expediția se păstrează în depozitul FAN Courier din Chișinău timp de 6 (șase) luni. Dacă în acest timp expeditorul sau destinatarul nu a revendicat expediția, aceasta se va distruge, conform prevederilor legislației în vigoare.

FAN Courier garantează livrarea oricărei expediții interne în bune condiții și în deplină confidențialitate, oriunde pe teritoriul Republicii Moldova în termen de 24 (douăzeci și patru de ore), fără a depăși 2 (două) zile lucrătoare. Termenii de livrare nu includ sărbătorile oficiale, cazul de forță majoră și cazul fortuit.

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

FAN Courier cunoaște importanța datelor cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

Conform prevderilor Legii Nr. 133 din 07.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, ”FAN TRANSPORTATION” SRL administrează, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor ”FAN TRANSPORTATION” SRL sub sigla ”FAN Courier”.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal:

 • administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.fancourier.md;
 • activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe site-ul www.fancourier.md, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică;
 • reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor FAN Courier, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului;
 • activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe site-ul www.fancourier.md), îmbunătățirea calității serviciilor de reparații și întreținere a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului Call Center; efectuarea intervenției de service, înlocuiri de produse;
 • în scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai-sus și de arhivare.

Orice persoană fizică poate exercita următoarele drepturi:

 • de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • de a avea acces la datele cu caracter personal;
 • de rectificare a datelor cu caracter personal;
 • de a șterge (”dreptul de a fi uitat”) a datelor personale;
 • de a obține restricționarea prelucrării;
 • la portabilitatea datelor;
 • de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiilor legislației în vigoare, în cazul datelor cu caracter personal prelucrare pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere – Centrul Național pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (www.datepersonale.md);
 • de a se adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcările legislației în materie.

Aceste drepturi se pot exercita trimițând e-mail către ”FAN TRANSPORTATION” SRL prin accesarea formularului la e-mail-ul customer@fancourier.md sau la adresa de poștă: mun. Chișinău, str. Industrială 69.

Pentru datele declarate în cadrul serviciului Call Center, durata prelucrării datelor este de 3 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, FAN Courier poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Prezentul documentul face parte integrantă din Oferta comercială FAN Courier, reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor și ”FAN TRANSPORTATION” SRL.